ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Νάξο, 10-4-2020
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                        Αρ. πρωτ.: 6101
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, που θα πραγματοποιηθεί μέσω ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ με χρήση της τεχνολογίας του e-presence, στις 16 Απριλίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και της ΚΥΑ Αριθμ. Δ1 α/Γ.Π οικ 20036/2020 ΦΕΚ 986/Β/22-3-2020 «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» όπως παρατάθηκε με την αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.22824/2020 ΦΕΚ 1168/Β/4-4-20250 όμοια, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση της υπ’ αρ. 442/2020 Απόφασης Δημάρχου.
2. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Αποκατάσταση τοίχων Αντιστήριξης» του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
3. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για δαπάνη ηλεκτροδότησης δεξαμενής αναρρύθμισης δικτύου ύδρευσης στην περιοχή Πολύχνι- Καστράκι επί του δρόμου Βίβλου-Αλυκού.
4. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για δαπάνη ηλεκτροδότησης βανοστασίου φράγματος Φανερωμένης.
5. Έγκριση πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικού εξοπλισμού και παροχής υπηρεσιών συντήρησης – επισκευής για την πράξη «ΒΙΟΜΑ Αποκεντρωμένη Διαχείριση των βιοαποβλήτων και Αξιοποίησή τους με χρήση εναλλακτικών και καινοτόμων συστημάτων επεξεργασίας» του ευρωπαϊκού προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020.

Ο Δήμαρχος
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Αντ. Λιανός

Σχόλια are closed.