ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Νάξο, 16-4-2020
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                       Αρ. πρωτ.: 6270
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, που θα πραγματοποιηθεί μέσω ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, με χρήση της τεχνολογίας του e-presence, στις 22 Απριλίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και της ΚΥΑ Αριθμ. Δ1 α/Γ.Π οικ 20036/2020 ΦΕΚ 986/Β/22-3-2020 «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» όπως παρατάθηκε με την αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.22824/2020 ΦΕΚ 1168/Β/4-4-20250 όμοια, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού.
2. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Συντήρηση – παρακολούθηση και αποκατάσταση λειτουργίας Η/Μ εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης – άρδευσης – αποχέτευσης νήσου Νάξου».
3. Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας ανάθεσης της υπηρεσίας «Ευπρεπισμός και προστασία κοινόχρηστων χώρων» στις Δημοτικές Κοινότητες Δονούσας – Ηρακλειάς και Κουφονησίων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
4. Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας ανάθεσης της υπηρεσίας «Καθαριότητα και συγκέντρωση απορριμμάτων» στις Δημοτικές Κοινότητες Δονούσας – Ηρακλειάς – Κουφονησίων και Σχοινούσας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
5. Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας ανάθεσης της υπηρεσίας «Καθαρισμός εσωτερικών χώρων κτιρίων» στις Δημοτικές Κοινότητες Δονούσας – Ηρακλειάς – Σχοινούσας και Κουφονησίων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
6. Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας ανάθεσης της υπηρεσίας «Λειτουργία περιπτέρου ανακύκλωσης» στις Δημοτικές Κοινότητες Δονούσας – Ηρακλειάς – Κουφονησίων και Σχοινούσας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
7. Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας ανάθεσης της υπηρεσίας «Λειτουργία, διαχείριση και προβολή μουσείων».
8. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για δαπάνη ηλεκτροδότησης τοπικού σταθμού ελέγχου ποιότητας νερού στην περιοχή ΚΑΣΚΑΝΙ της Κοινότητας Γαλήνης Νάξου.
9. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Αποκατάσταση αντλιοστασίου ύδρευσης ’’ΚΑΜΠΙ’’ και υδρογεώτρησης «ΚΑΚΟΡΥΑΚΑ» Τ.Κ. Απειράνθου».
10. Απόφαση περί αποδοχής δωρεάν παραχώρησης οχήματος από την Κ.Ε.Δ.Ε. για τις ανάγκες του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
11. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2020.

Ο Δήμαρχος
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Αντ. Λιανός

Σχόλια are closed.