ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νάξο, 24-4-2020

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                    Αρ. πρωτ.: 6492

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ
Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, που θα πραγματοποιηθεί μέσω ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, με χρήση της τεχνολογίας του e-presence, στις 28 Απριλίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και της ΚΥΑ Αριθμ. Δ1 α/Γ.Π οικ 20036/2020 ΦΕΚ 986/Β/22-3-2020 «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» όπως παρατάθηκε έως 04 Μαΐου 2020, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικού εξοπλισμού και παροχής υπηρεσιών συντήρησης –  επισκευής για την πράξη «ΒΙΟΜΑ Αποκεντρωμένη Διαχείριση των βιοαποβλήτων και Αξιοποίησή τους με χρήση εναλλακτικών και καινοτόμων συστημάτων επεξεργασίας» του ευρωπαϊκού προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020.

2.    Έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την κατεπείγουσα προμήθεια ειδών τροφίμων Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2020, σύμφωνα με τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας κορωνοϊού COVID-19.

3.    Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας ανάθεσης των εργασιών «Καθαρισμός υδατοδεξαμενών» στις Δημοτικές Κοινότητες Δονούσας- Ηρακλειάς- Κουφονησίων και Σχοινούσας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

4.    Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας ανάθεσης των υπηρεσιών «Συντήρηση ελικοδρομίων» στις Κοινότητες Δονούσας, Ηρακλειάς, Κουφονησίων και Σχοινούσας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

5.    Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας ανάθεσης των εργασιών «Συντήρηση δικτύων ύδρευσης -αποχέτευσης» στις Κοινότητες: Δονούσας- Ηρακλειάς και Σχοινούσας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

6.    Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών έτους 2018».

7.    Ανάθεση υπόθεσης εκπροσώπησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για την εκδίκαση της ανακοπής κατά του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

8.    Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 268/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής   που αφορά τη  μίσθωση   χώρου στάθμευσης οχημάτων  της Τ.Κ. Απειράνθου  του Δήμου Νάξου και Μικρών  Κυκλάδων.

9.    Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2020.

 

Ο Δήμαρχος  & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Αντ. Λιανός

Σχόλια are closed.