ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                               Νάξος, 12-06-2020
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων που θα πραγματοποιηθεί ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.163/33282/29.05.2020 με ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) στις 17 Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Νάξου (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Σύστημα τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού για την εξασφάλιση της επάρκειας και ποιότητας του ποσίμου ύδατος και της μείωσης των διαρροών του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
2. Έγκριση πρακτικών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 16M3.
3. Έγκριση πρακτικών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
4. Έγκριση πρακτικού άγονου διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 3ου Παιδικού Σταθμού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
5. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών Δ.Ε. Νάξου».
6. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για δαπάνη τοποθέτησης Φ.Σ. επί ισάριθμων νέων Στ Χ.Τ στην περιοχή κατά μήκος του επαρχιακού δρόμου Χώρας Νάξου – Μελάνων από το μαρμαράδικο Γκούφα έως οικόπεδο ΟΑΕΔ στον οικισμό Αγ. Θαλέλαιος Μελάνων Νάξου.
7. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη ηλεκτροδότησης δεξαμενής αναρρύθμισης δικτύου ύδρευσης στην περιοχή Πολύχνι- Καστράκι επί του δρόμου Βίβλου-Αλυκού.
8. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη ηλεκτροδότησης βανοστασίου φράγματος Φανερωμένης.
9. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη ηλεκτροδότησης τοπικού σταθμού ελέγχου ποιότητας νερού στην περιοχή ΚΑΣΚΑΝΙ της Κοινότητας Γαλήνης Νάξου.
10. Αίτημα διαγραφής προσαυξήσεων.
11. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού στο ταχυδιυλιστήριο Εγγαρών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
12. Έγκριση μελέτης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την πλήρη επισκευή και συντήρηση των μονάδων αφαλάτωσης στη νήσο Σχοινούσα, κατάρτιση όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
13. Κατάρτιση όρων διακήρυξης μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης του 3ου Παιδικού Σταθμού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Comments are closed.