ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Νάξος, 20/08/2014
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                           Αρ. Πρωτ.:14835
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (36η/2014)  

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 20η Αυγούστου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Έγκριση υπαγωγής αιτούντος στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπ. Εσωτερικών».
2.    Έγκριση υπαγωγής αιτούντος στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπ. Εσωτερικών».
3.    Έγκριση υπαγωγής αιτούντος στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπ. Εσωτερικών».
4.    Έγκριση υπαγωγής αιτούντος στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπ. Εσωτερικών».
5.    Έγκριση υπαγωγής αιτούντος στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπ. Εσωτερικών».
6.    Έγκριση υπαγωγής αιτούντος στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπ. Εσωτερικών».
7.    Έγκριση υπαγωγής αιτούντος στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπ. Εσωτερικών».
8.    Έγκριση υπαγωγής αιτούντος στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπ. Εσωτερικών».
9.    Έγκριση υπαγωγής αιτούντος στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπ. Εσωτερικών».
10. Έγκριση υπαγωγής αιτούντος στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπ. Εσωτερικών».
11. Έγκριση υπαγωγής αιτούντος στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπ. Εσωτερικών».
12. Έγκριση υπαγωγής αιτούντος στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπ. Εσωτερικών».
13. Έγκριση υπαγωγής αιτούντος στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπ. Εσωτερικών».
14. Έγκριση υπαγωγής αιτούντος στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπ. Εσωτερικών».
15. Έγκριση υπαγωγής αιτούντος στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπ. Εσωτερικών».
16. Κατάρτιση όρων διενέργειας μειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση χώρου για τη στέγαση των αναγκών του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Νάξου.
17. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση για κατεπείγουσα προμήθεια «Αποκατάσταση βλαβών βαθέων γεωτρήσεων Τ.Κ. Βίβλου».
18. Κατάρτιση όρων διενέργειας μειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση ιδιωτικών υδρευτικών γεωτρήσεων προς ενίσχυση του δημοτικού δικτύου ύδρευσης, στις εξής περιοχές: α) Κάμπου Εγγαρών, β) Γαλανάδου – Γλινάδου, γ) Βίβλου – Σαγκρίου
19. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της εργασίας «Συντήρηση δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης νήσου Νάξου Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»
20. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2014.
21.  Διάθεση δαπανών από το δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2014.
22. Διάθεση πιστώσεων για την εξόφληση οφειλών Π.Ο.Ε.
23. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης, απευθείας ανάθεση του έργου: «Συμπληρωματικές εργασίες στο αντλιοστάσιο Φιλωτίου».
   
Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
        Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.