ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων που θα πραγματοποιηθεί μέσω ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ , με την εφαρμογή της υπηρεσίας e-presence, 12 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 55/11-3-2020) , το υπ΄αριθμ πρωτ. 18318/13.3.2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών , το υπ΄αριθμ πρωτ. 1822/16.3.2020 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τις υπ΄αρ.18318/13.03.2020, 40/20930/31.3.2020,33282/29.05.2020,60249/22.09.2020 εγκυκλίους του υπουργείου Εσωτερικών και την Κ.Υ.Α. Δ1 α/ΓΠ. ΟΙΚ. 80189/12-12-2020 , για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Αίτημα μετάθεσης της ημερομηνίας αποσφράγισης του Διαγωνισμού με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 93548 « Αντικατάσταση παλαιού δικτύου ύδρευσης (αμιαντοσωλήνα) από δεξαμενή Αγίου Χρυσοστόμου έως Φαρμακείο Δέλλα Ρόκα και αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα του οδοστρώματος».
2. Έγκριση πληρωμής χρηματοδοτούμενων μισθωμάτων έτους 2021.

Ο Δήμαρχος
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Λιανός Δημήτριος

Σχόλια are closed.