ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 23/06/2021
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως συμμετάσχετε στην έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, που θα πραγματοποιηθεί μέσω ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, με την εφαρμογή της υπηρεσίας e-presence, 24 Ιουνίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 55/2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά), τις ΚΥΑ και τις οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. για την αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού (Covid-19), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικού πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού και παραλίας Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».

2. Έγκριση πρακτικών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια πόσιμου νερού αφαλάτωσης 1000 κ.μ./ημέρα

3. Έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ’’ΠΛΑΚΕΣ’’ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΓΚΡΙΟΥ».

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα για το 1ο θέμα, διότι βάσει του άρθρου 17 της υπ’ αρ. Κ.Υ.Α. 47458ΕΞ2020/15-05-2020 (ΦΕΚ 1864/Β’/15-05-2020) που τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. Κ.Υ.Α. 51872ΕΞ2021/28-04-2021 των Υπουργών Οικονομικών-Περιβάλλοντος και Ενέργειας-Εσωτερικών (ΦΕΚ 1798/Β’/29-04-2021), οι Δήμοι στη χωρική τους αρμοδιότητα θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τόσο τις απευθείας μισθώσεις έκτασης αιγιαλού και παραλίας, όσο και τις μισθώσεις μέσω δημοπρασιών έως και 30/06/2021, και για το 2ο θέμα και 3ο θέμα, λόγω της αυξημένης καλοκαιρινής κατανάλωσης ύδατος σε συνδυασμό με τα ήδη μειωμένα υδάτινα αποθέματα, είναι απολύτως αναγκαίες να εξασφαλιστούν επαρκείς ποσότητες νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, για λόγους δημοσίου συμφέροντος και προστασίας της δημόσιας υγείας.

Ο Δήμαρχος
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Λιανός Δημήτριος

Σχόλια are closed.