ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 12/08/2021
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως συμμετάσχετε στην έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, που θα πραγματοποιηθεί μέσω ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, με την εφαρμογή της υπηρεσίας e-presence, 12 Αυγούστου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 55/2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά), τις ΚΥΑ και τις οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. για την αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού (Covid-19), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας ανάθεσης σε ιδιώτη της υπηρεσίας «Μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών Μικρών Κυκλάδων σε νόμιμο αποδέκτη στη Νάξο».

2. Κατανομή εγκριθεισών ανθρωποωρών σε θέσεις προσωπικού μερικής απασχόλησης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2021-2022.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα για το 1ο θέμα διότι βρισκόμαστε στην κορύφωση της τουριστικής περιόδου και έχουν ήδη συγκεντρωθεί, από την λειτουργία των πράσινων περιπτέρων στα νησιά των Μικρών Κυκλάδων, δεματοποιημένα ανακυκλώσιμα που πρέπει άμεσα να μεταφερθούν σε νόμιμο αποδέκτη στη Νάξο, και για το 2ο θέμα διότι υπάρχει υποχρέωση αμελλητί εκδόσεως της ανακοίνωσης πρόσληψης, δεδομένων των προθεσμιών που τίθενται από τη σχετική Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθ. 55472/23-07-2021 (Β΄3352).

Ο Δήμαρχος
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Λιανός Δημήτριος

Σχόλια are closed.