ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 09/09/2021
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως συμμετάσχετε στην έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, που θα πραγματοποιηθεί μέσω ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, με την εφαρμογή της υπηρεσίας e-presence, 09 Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 55/2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά), τις ΚΥΑ και τις οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. για την αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού (Covid-19), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση αποδοχής επιχορήγησης για τη διαμόρφωση χώρων προκειμένου να διεξαχθούν οι παραστάσεις για την 32η συνάντηση των ερασιτεχνικών θιάσων Αιγαίου.

2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Αναμόρφωσης Χρηματοδοτούμενου Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2021.

Η συνεδρίαση για τα ανωτέρω θέματα κρίνεται κατεπείγουσα λόγω την συνάντησης των ερασιτεχνικών θιάσων Αιγαίου που θα διεξαχθεί το διάστημα 16/9/21 έως 26/9/21 και της υπ΄αρ. πρωτ. 4.114.07/1937/7-9-2021 (ΑΔΑ: 6ΣΝΜ4653ΠΩ-Ψ7Λ) έγκρισης επιχορήγησης του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, ώστε να προχωρήσει η υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

 

Ο Δήμαρχος
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Λιανός Δημήτριος

Σχόλια are closed.