ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Νάξος, 19/5/2022
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                  Αρ. πρωτ.:8032
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 19 Μαΐου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Πανναξιακού Ιερού Προσκυνήματος Παναγίας Αργοκοιλιώτισσας και του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ως Φορέα Υλοποίησης για την υποβολή της πρότασης και την υλοποίηση του Έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στον Άξονα Προτεραιότητας 14: «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)» με τίτλο «Βελτίωση και αναζωογόνηση του αστικού περιβάλλοντος μέσω ολοκληρωμένων, πιλοτικών ή/και καινοτόμων παρεμβάσεων» Κωδικός Πρόσκλησης: 14.6iv.33.33.6, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 5755, εκδ.:1.0, Α. Π.: ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4298/20-04-2022 (ΑΔΑ: ΨΔΠ246ΜΤΛΡ-ΥΞΕ),και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω της ένταξης του Έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξης, σε συνέχεια της από 18-05-2022 απόφασης του Πανναξιακού Ιερού Προσκυνήματος Παναγίας Αργοκοιλιώτισσας για την υποβολή της εν θέματι πρότασης και λόγω της επικείμενης λήξης προθεσμίας υποβολής προτάσεων στην εν λόγω πρόσκληση.

Ο Δήμαρχος
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Λιανός Δημήτριος

Σχόλια are closed.