ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (39η/2014)

 
Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 23η Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.    Έγκριση της υπ'αρ. 446/2014 Απόφασης Δημάρχου.
2.    Ανάληψη δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης για την εργασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων, οχημάτων και μηχανημάτων 2014, Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».
3.    Κατάρτιση όρων διακήρυξης διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την εργασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων, οχημάτων και μηχανημάτων 2014, Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»
4.    Ανάληψη δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης για την «Προμήθεια ειδών τροφίμων για τους  1ο και 2ο Παιδικούς Σταθμούς  του ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ, για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου, γάλακτος για τους εργαζόμενους των υπηρεσιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και των Ν.Π.  και ειδών κυλικείου για το ΚΗΦΗ της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης έτους 2015»
5.    Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών τροφίμων για τους  1ο και 2ο Παιδικούς Σταθμούς  του ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ, για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου, γάλακτος για τους εργαζόμενους των υπηρεσιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και των Ν.Π.  και ειδών κυλικείου για το ΚΗΦΗ της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης έτους 2015»
6.    Ανάληψη δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης για την εργασία «Ταφή απορριμμάτων στον ΧΑΔΑ Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 2014-2015».
7.    Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την εργασία «Ταφή απορριμμάτων στον ΧΑΔΑ Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 2014-2015».
8.    Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκπόνησης τοπογραφικής αποτύπωσης ακινήτου Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων πρώην ιδιοκτησίας  Αργύρη Σοφικίτη στον οικισμό Βίβλου.
9.    Έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του μειοδότη του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων στη Δ.Κ. Νάξου».
10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης από το δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2014 για συμμετοχή υπαλλήλου σε σεμινάριο.
11. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2014.

      Ο Δήμαρχος
       & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

        Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.