ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                        Νάξος, 7-10-2022
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                   ΑΡ. ΠΡΩΤ. 18003
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 11 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ.
που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικού πλειοδοτικής , φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Δημοτικού Σφαγείου στη θέση < Μύλος> της ΔΕ Δρυμαλίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
2. Έγκριση ή μη παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου :< Ανόρυξη Υδρευτικών Γεωτρήσεων στη Νάξο > του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
3. Έγκριση οριστικής παραλαβής για χρήση των οχημάτων και μεταφορικών μέσων δήμου με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) και παράταση σύμβασης.
4. Λήψη απόφασης για την έβδομη(7η) αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2022
5. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων.
6. Έγκριση αποδοχής κατανομών –επιχορηγήσεων.
7. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Αναμόρφωσης Χρηματοδοτούμενων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων , έτους 2022
8. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2022.

Ο Δήμαρχος
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                                                                                    Λιανός Δημήτριος

Σχόλια are closed.