ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Νάξος, 17/10/2014
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                           Αρ. Πρωτ.:19988
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (45η/2014)  
Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 24η Οκτωβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2014.
2.    Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 (εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο).
3.    Έγκριση πρακτικού επαναληπτικής δημοπρασίας για μίσθωση χώρου στάθμευσης οχημάτων στην παραλία Πλάκας της Δ.Κ. Αγ. Αρσενίου & χώρων στάθμευσης στη Δ.Κ. Νάξου.
4.    Έγκριση αποτελέσματος β΄φάσης ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια «Ανάπτυξη ιστών με φωτιστικά σώματα τροφοδοτούμενα από φωτοβολταΐκά στοιχεία & σύστημα διαχείρισης για τις στάσεις των αστικών γραμμών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».
5.    Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης της μελέτης «Γεωτεχνική μελέτη για την ανέγερση εκπαιδευτηρίου στην Τ.Κ. Σαγκρίου».
6.    Έγκριση δαπανών, διάθεση πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2014.
      Ο Δήμαρχος
       & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
        Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.