ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Νάξος, 18-04-2013
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                           Αρ. Πρωτ.:4815
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (12η/2013)  

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 18η Απριλίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

1. Εξέταση ένστασης κατά διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια χημικών υλικών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
Η συζήτηση του θέματος κρίνεται κατεπείγουσα λόγω λήξης της προθεσμίας των πέντε (5) εργάσιμων ημερών πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού για την εξέταση της εν λόγω ένστασης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.

Comments are closed.