ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (48η/2014)

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 7η Νοεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Σύνταξη του σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων έτους 2015 (εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο).
2.    Σύνταξη της έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 3ου τριμήνου του έτους 2014.
3.    Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση τμήματος υφιστάμενου αγωγού αποχέτευσης στην Τ.Κ. Γλινάδου».
4.    Έγκριση δαπανών, διάθεση πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2014.
 
Ο Δήμαρχος  & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.