ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (49η/2014)

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 12η Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Έγκριση υπαγωγής αιτούντος στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπ. Εσωτερικών».
2.    Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2014.
3.    Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Επισκευή στηθαίου Γυμνασίου Τ.Κ. Χαλκείου».
4.    Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση 1 ΧΑΔΑ στη θέση Μπαμπακιές Β' του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».
5.    Έγκριση αποτελέσματος γ΄φάσης ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια «Ανάπτυξη ιστών με φωτιστικά σώματα τροφοδοτούμενα από φωτοβολταΐκά στοιχεία & σύστημα διαχείρισης για τις στάσεις των αστικών γραμμών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».
6.    Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης από το δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2014 για συμμετοχή σε σεμινάριο.
7.    Έγκριση δαπανών, διάθεση πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2014.

      

Σχόλια are closed.