ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Νάξος, 19/03/2015
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                 Αρ. Πρωτ.: 4286
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (7η/2015)  
Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 23η Μαρτίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Σύσταση πάγιας προκαταβολής.
2.    Εισήγηση στο Δ.Σ. καθορισμού τελών διέλευσης – τελών εγκατάστασης ευκολίας επί του εδάφους – τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης και ύψους των εγγυητικών καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης.
3.    Αποδοχή Δωρεάς Απορριμματοφόρου Οχήματος για τη Δημοτική Κοινότητα Σχοινούσας.
4.    Ενημέρωση δικασίμων Απριλίου 2015 – έγκριση παραστάσεων, εξόδων κίνησης και διαμονής εκτός έδρας, της με πάγια αντιμισθία δικηγόρου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
5.    Έγκριση μελέτης «Καταπολέμηση κουνουπιών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για το έτος 2015», απευθείας ανάθεση και διάθεση πίστωσης → ΦΑΣΗ Α'.
6.    Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2015.

       Ο Δήμαρχος
       & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
        Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.