ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Νάξος, 24/03/2015
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                 Αρ. Πρωτ.: 4555
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (8η/2015)  
Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 30η Μαρτίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.    Διάθεση πιστώσεων ΠΟΕ (μισθώματα).
2.    Διάθεση πιστώσεων ΠΟΕ (συνεργεία).
3.    Διάθεση πιστώσεων ΠΟΕ.
4.    Έγκριση δαπάνης.
5.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια πυροσβεστήρων για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
6.    Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για τη μίσθωση χώρου για τη στέγαση του Κ.Ε.Π. Νάξου.

       Ο Δήμαρχος   & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

        Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.