ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (9η/2015)

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 07η Απριλίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 
1.      Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων.

2.      Διάθεση πιστώσεων Π.Ο.Ε..

3.      Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2015.

4.      Παραλαβή μελέτης: «Γεωτεχνική μελέτη για την ανέγερση εκπαιδευτηρίου στην Τ.Κ. Σαγκρίου  (για χρήση από τον ΟΓΕΕΚΑ – ΔΗΜΗΤΡΑ».

       Ο Δήμαρχος

       & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

        Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.