ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Νάξος, 27/04/2015
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                           Αρ. Πρωτ.: 6635
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 27η Απριλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

1.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης από το δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2015, για την εξόφληση των οφειλών του Δήμου στη Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με το Ν. 4321/2015, σε εκτέλεση της υπ΄αριθμ. 89/2015 απόφασης του Δ.Σ..
2.    Διάθεση πιστώσεων για την εξόφληση οφειλών Π.Ο.Ε..

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα: ως προς το 1ο θέμα, διότι σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 4321/2015 η καταληκτική ημερομηνία για την εφάπαξ εξόφληση της οφειλής είναι η 27η Απριλίου 2015 και ως προς το 2ο θέμα, προκειμένου να εξοφληθούν υποχρεώσεις του Δήμου σε υπαλλήλους.

       Ο Δήμαρχος  & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
        Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.