ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Νάξος, 19-04-2013
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                           Αρ. Πρωτ.:4875
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (13η/2013)  

Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 23η Απριλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Εισήγηση Νομικής Υπηρεσίας για α) Έγκριση άσκησης έφεσης κατά Μηχαηλίδη Ιωάννη και β) Τροποποίηση αποφάσεων 278 και 279/2012 Οικονομικής Επιτροπής.
 2. Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων Δ.Κ. Νάξου».
 3. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών  «Καθαριότητα και συγκέντρωση απορριμμάτων νήσου Νάξου».
 4. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και κατάρτιση όρων διενέργειας δημοπρασίας για τη μίσθωση χημικών τουαλετών.
 5. Ορισμός δικαστικών επιμελητών για την επίδοση εγγράφων για την διεκπεραίωση των αναγκαστικών μέτρων προς τους οφειλέτες του Δήμου.
 6. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια και τοποθέτηση υπόγειων κάδων απορριμμάτων.
 7. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια μίας πρέσας χαρτόκουτων.
 8. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια υδραυλικού γερανού για περισυλλογή υπόγειων κάδων απορριμμάτων.
 9. Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2013.
 10. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2013.
 11. Διάθεση πιστώσεων για την εξόφληση οφειλών Π.Ο.Ε. 

       Ο Δήμαρχος  & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

        Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.