ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 Νάξος, 15/06/2015  Αρ. Πρωτ.: 11158

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 19η Ιουνίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου ’’ έργα υποδομής αφαλάτωσης Δ.Κ. Δονούσας’’ και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
2. Άνοιγμα και αξιολόγηση προσφορών τραπεζών για συνεργασία και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την επιλογή τράπεζας για τις τραπεζικές συναλλαγές του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων
3. Έγκριση πρακτικού ανοικτής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικών Σφαγείων ΔΕ Νάξου και εισήγηση στο Δ. Σ. για επανάληψη της δημοπρασίας βάσει του άρθρου 6 του Π.Δ.270/81 4. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων.
5. Έγκριση δαπανών διενέργειας προμηθειών και διάθεση σχετικών πιστώσεων. Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Σχόλια are closed.