ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Νάξος, 02/07/2015
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                 Αρ. Πρωτ.: 12778
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 6η Ιουλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.    Παραλαβή της μελέτης «Γεωλογική μελέτη για το έργο Δημοτική Οδός Κινίδαρος-Καδί-Κεραμωτή».
2.    Τροποποίηση εν μέρει της υπ΄αριθμ. 05/2015 απόφασης της Ο.Ε. ως προς τον ορισμό του δικαστικού επιμελητή Ευθύμιου Καραμπίνη για επίδοση εγγράφων, λόγω αλλαγής επωνυμίας του.
3.    Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων.
4.    Έγκριση δαπανών διενέργειας προμηθειών και διάθεση σχετικών πιστώσεων.

      Ο Δήμαρχος
       & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
        Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.