ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Νάξος, 08/07/2015
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                           Αρ. Πρωτ.: 13137
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 8η Ιουλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.    Έγκριση πρακτικού ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της εργασίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων έτους 2015».
2.    Διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση της εργασίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων έτους 2015».
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 9810/28-05-2015 έγγραφο του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής – Λιμεναρχείο Νάξου με θέμα «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων» σύμφωνα με το οποίο ο Δήμος μας έχει την υποχρέωση, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 του Π.Δ. 23/2000, να προσλάβει ικανό αριθμό ναυαγοσωστών κατά τους μήνες Ιούνιο-Ιούλιο και Αύγουστο, για την ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου, ξεκινώντας  από την 1η Ιουνίου 2015 χωρίς κανένα περιθώριο αναβολής, διαφορετικά θα έχουμε τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

       Ο Δήμαρχος
       & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
        Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.