ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 17η Ιουλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2015.
2.    Εισήγηση αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2015 προς το Δημοτικό Συμβούλιο.
3.    Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων.
4.    Έγκριση δαπανών διενέργειας προμηθειών και διάθεση σχετικών πιστώσεων.
5.    Έγκριση νομικών ενεργειών για αντιμετώπιση της υπόθεσης: Προμελέτη του έργου «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Ακαθάρτων Οικισμού Απόλλωνα και ορισμός ειδικού νομικού.
6.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης για λόγους ένδειας.

       Ο Δήμαρχος
       & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Σχόλια are closed.