ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Νάξος, 26-04-2013
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                           Αρ. Πρωτ.:5262
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (14η/2013)  

Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 26η Απριλίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1 Έγκριση αποδέσμευσης πίστωσης από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2013 σε βάρος του ΚΑ 70-6162.026 για τη δαπάνη για την καταπολέμηση κουνουπιών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων. Η συζήτηση του θέματος κρίνεται κατεπείγουσα διότι είναι απαραίτητη για τη άμεση διενέργεια του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ως άνω εργασία για λόγους δημόσιας υγείας.
2 Ορισμός δικαστικών επιμελητών για την επίδοση δικογράφων και δικαστικών αποφάσεων κατ' εντολή της Νομικής Υπηρεσίας. Η συζήτηση του θέματος κρίνεται κατεπείγουσα διότι πρέπει να γίνουν άμεσα επιδόσεις.
3 Έγκριση πρακτικών διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια ελαστικών οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων. Η συζήτηση του θέματος κρίνεται κατεπείγουσα διότι πρέπει να γίνει άμεσα η αναγκαία ως άνω προμήθεια για λόγους ασφάλειας.
4 Έγκριση αποτελέσματος πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια «Γάλακτος για τις υπηρεσίες του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων». Η συζήτηση του θέματος κρίνεται κατεπείγουσα λόγω της αμεσότητας των λειτουργικών αναγκών των δικαιούχων.
5 Έγκριση 1ου σταδίου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εργασία «Εργασίες συντήρησης και λειτουργίας ΒΙΟ.ΚΑ. έτους 2013». Η συζήτηση του θέματος κρίνεται κατεπείγουσα διότι οι λειτουργικές ανάγκες της Υπηρεσίας Ύδρευσης-Αποχέτευσης ΒΙΟ.ΚΑ. είναι επιτακτικές.
6 Έγκριση πρακτικών διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια «Χημικά υλικά έτους 2013 Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων». Η συζήτηση του θέματος κρίνεται κατεπείγουσα διότι οι λειτουργικές ανάγκες της Υπηρεσίας Ύδρευσης-Αποχέτευσης ΒΙΟ.ΚΑ. είναι επιτακτικές.
7 Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την έκδοση άδειας, τέλη μεταβίβασης και ασφάλιση του οχήματος ΕΜΖ-5961. Η συζήτηση του θέματος κρίνεται κατεπείγουσα γιατί λήγει η ασφάλεια του οχήματος.
8 Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων των τροποποιημένων, βάση της υπ'αριθμ. 120/13 απόφασης Δ.Σ., επιμέρους συμβάσεων της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων, οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων». Η συζήτηση του θέματος κρίνεται κατεπείγουσα προκειμένου να εξυπηρετηθούν άμεσες και επιτακτικές υπηρεσιακές ανάγκες.
9 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ασφαλτομίγματος οδοποιίας για τις ανάγκες του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Η συζήτηση του θέματος κρίνεται κατεπείγουσα προκειμένου να εξυπηρετηθούν άμεσες και επιτακτικές υπηρεσιακές ανάγκες.
10 Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών  «Καταπολέμηση κουνουπιών». Η συζήτηση του θέματος κρίνεται κατεπείγουσα για λόγους δημόσιας υγείας
11 Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Μετατόπιση φρεατίων και επανασύνδεση δικτύων μεταφοράς νερού γεωτρήσεων Μητροπόλου». Η συζήτηση του θέματος κρίνεται κατεπείγουσα για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

     Ο Δήμαρχος        & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

      Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.