ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Νάξος, 16/07/2015
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ      Αρ. Πρωτ.: 13633
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 20η Ιουλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.      Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Κουφονησίων.

2.      Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Ηρακλειάς.

3.      Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Σχοινούσας.

4.      Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Δονούσας.

5.      Ανάληψη δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης για την κάλυψη του κόστους της εργασίας: «Συγκοινωνιακό έργο 2015 – 2016 για τη Δ.Κ. Νάξου».

6.      Ανάληψη δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης για την κάλυψη του κόστους της εργασίας: «Συγκοινωνιακό έργο 2015 – 2016 για τη Δ.Κ. Δρυμαλίας».

7.      Ανάληψη δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Δ.Ε. Νάξου & Δρυμαλίας του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και των Νομικών του Προσώπων».

8.      Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Δ.Ε. Νάξου και Δρυμαλίας του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και των Νομικών του Προσώπων».

9.      Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση ύδρευσης – αποχέτευσης και πλακόστρωση εντός οικισμού Τ.Κ. Εγγαρών (από οικία Καπετανάκη Ιωάννη έως οικία Λιανού Ιάκωβου».

10.  Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση των δικτύων αποχέτευσης εντός του οικισμού στην Τ.Κ. Κορωνίδας».

11.  Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: « Αντικατάσταση τοιχίου αντιστήριξης εντός του οικισμού στην Τ.Κ. Κορωνίδας».

12.  Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Πλακοστρώσεις δρόμων εντός του οικισμού στην Τ.Κ. Κεραμωτής».

13.  Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Αποπεράτωση πλακοστρώσεων οικισμού Φιλωτίου Δ.Κ. Φιλωτίου».

14.  Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Επέκταση δικτύου ύδρευσης πόσιμου νερού και αντικατάσταση τμήματος παλαιού αγωγού ύδρευσης στην Τ.Κ. Βίβλου».

15.  Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση τμήματος υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης και χαλασμένων βανών στην Τ.Κ. Δαμαριώνα».

16.  Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης  του έργου: «Ολοκλήρωση – αποπεράτωση κοινοτικού κτιρίου της Τ.Κ. Κορώνου» και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού».

17.  Έγκριση της υπ' αριθμ. 323/16-07-2015 απόφασης Δημάρχου.

18.  Ανάληψη δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες συντήρησης και λειτουργίας εγκαταστάσεων ΒΙΟ.ΚΑ Δ.Ε. Νάξου».

19.  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Εργασίες συντήρησης και λειτουργίας εγκαταστάσεων ΒΙΟ.ΚΑ Δ.Ε. Νάξου».

20.  Ανάληψη δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες συντήρησης και λειτουργίας εγκαταστάσεων ΒΙΟ.ΚΑ Δ.Ε. Δρυμαλίας».

21.  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Εργασίες συντήρησης και λειτουργίας εγκαταστάσεων ΒΙΟ.ΚΑ Δ.Ε. Δρυμαλίας».

22.  Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης  του έργου: «Εργασίες επισκευής ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης – αποχέτευσης Δ.Ε. Νάξου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων 2015».

23.  Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης  του έργου: «Εργασίες επισκευής ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης – αποχέτευσης Δ.Ε. Δρυμαλίας Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων 2015».

24.  Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την προμήθεια «Χημικών υλικών 2015 Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».

25.  Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων.

26.  Έγκριση δαπανών διενέργειας προμηθειών και διάθεση σχετικών πιστώσεων.

27.  Διάθεση πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2015.

28.  Διάθεση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

Ο Δήμαρχος
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.