ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Νάξος, 28/08/2015
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                 Αρ. Πρωτ.: 16513
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
 Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 01η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων.
2.    Έγκριση δαπανών διενέργειας προμηθειών και διάθεση σχετικών πιστώσεων.
3.    Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών: «Εργασίες συντήρησης και λειτουργίας εγκαταστάσεων ΒΙΟ.ΚΑ ΔΕ Νάξου».
4.    Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών: «Εργασίες συντήρησης και λειτουργίας εγκαταστάσεων ΒΙΟ.ΚΑ ΔΕ Δρυμαλίας».
5.    Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών: «Εργασίες επισκευής ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης ΔΕ Νάξου Δήμου Νάξου & Μ.Κ. 2015.
6.    Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια Χημικών Υλικών 2015 Δήμου Νάξου & Μ.Κ..
 

       Ο Δήμαρχος
       & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
        Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.