ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Νάξος, 25/09/2015
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                      Αρ. Πρωτ.: 19061
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ &

ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 30η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2015.
2.    Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων.
3.    Έγκριση δαπανών διενέργειας προμηθειών και διάθεση σχετικών πιστώσεων.
4.    Διάθεση πιστώσεων Π.Ο.Ε..
5.    Έγκριση δαπανών δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή.
6.    Εισήγηση αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 προς το Δ.Σ..
7.    Μίσθωση περιβάλλοντα χώρου λατομικής έκτασης για αποκατάσταση.
8.    Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την προμήθεια «Χημικών υλικών 2015 Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».
9.    Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Επέκταση δικτύου ύδρευσης πόσιμου νερού και αντικατάσταση τμήματος παλαιού αγωγού ύδρευσης στην Τ.Κ. Βίβλου».
10. Ανάληψη δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες συντήρησης και λειτουργίας εγκαταστάσεων ΒΙΟ.ΚΑ Δ.Ε. Νάξου».
11. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Εργασίες συντήρησης και λειτουργίας εγκαταστάσεων ΒΙΟ.ΚΑ Δ.Ε. Νάξου».
12. Ανάληψη δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες συντήρησης και λειτουργίας εγκαταστάσεων ΒΙΟ.ΚΑ Δ.Ε. Δρυμαλίας».
13. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Εργασίες συντήρησης και λειτουργίας εγκαταστάσεων ΒΙΟ.ΚΑ Δ.Ε. Δρυμαλίας».
14. Ανάληψη δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης για την «Προμήθεια ειδών τροφίμων για τους 1ο και 2ο Παιδικούς Σταθμούς του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α., γάλακτος για τους εργαζόμενους των Υπηρεσιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και των Ν.Π. & Ειδών κυλικείου για το ΚΗΦΗ της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρηση  έτους  2016».
15. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών τροφίμων για τους 1ο και 2ο Παιδικούς Σταθμούς του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α., γάλακτος για τους εργαζόμενους των Υπηρεσιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και των Ν.Π. & Ειδών κυλικείου για το ΚΗΦΗ της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρηση  έτους  2016».
16. Έγκριση πρακτικού διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια σκυροδέματος για επισκευές -αποκαταστάσεις φθορών δημοτικών δρόμων.
17. Παραλαβή της μελέτης «Αποτύπωση – κτηματογράφηση περιοχής Αεροδρομίου».
18. Γνωμοδότηση περί παραιτήσεως από την ασκηθείσα αίτηση αναίρεσης κατά της υπ' αρ. 185/2014 απόφασης του Εφετείου Αιγαίου.

       Ο Δήμαρχος
       & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
        Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.