ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Νάξος, 09/10/2015
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                      Αρ. Πρωτ.: 20784
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 14η Οκτωβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2015.

2.    Διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2015.

3.    Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2015.

4.    Έγκριση δαπανών διενέργειας προμηθειών και διάθεση σχετικών πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2015.

5.    Έγκριση δαπανών δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή.

6.    Διάθεση πιστώσεων για την εξόφληση οφειλών Π.Ο.Ε..

7.    Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για τη συντήρηση & επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

8.    Σύνταξη της έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 3ου τριμήνου του έτους 2015.

9.    Υποβολή λογαριασμού διαχείρισης οικονομικού έτους 2014.

10. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού του έργου: ''Επισκευή Γενικού Λυκείου Χαλκείου'' και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

11. Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ''ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΝΕΡΟΥ OFSY-100 ταχυδιυλιστηρίου'' .

12. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση του έργου: ''Συντήρηση -ευπρεπισμός κοινόχρηστων χώρων νήσου Ηρακλειάς''.

13. Κατάρτιση όρων διενέργειας μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση χώρου για τη στέγαση του ΚΕΠ Νάξου.

       Ο Δήμαρχος

       & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

        Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.