ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Νάξος, 23/10/2015
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                      Αρ. Πρωτ.: 21897
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ &
ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 29η Οκτωβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2015.
2.    Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2015.
3.    Έγκριση δαπανών διενέργειας προμηθειών και διάθεση σχετικών πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2015.
4.    Έγκριση δαπανών δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή.
5.    Εισήγηση αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2015 προς το Δημοτικό Συμβούλιο.
6.    Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση όρων διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού των Υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
7.    Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση όρων διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών ηλεκτρολογικού υλικού συντήρησης και επισκευής δικτύων ηλεκτροφωτισμού αντλιοστασίων πόσιμου νερού – αντλιοστασίων λυμάτων και ΒΙΟ.ΚΑ. Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
8.    Έλεγχος των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του μειοδότη του διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου: ''Έργα υποδομής αφαλάτωσης Δ.Κ. Δονούσας.
9.    Κατάρτιση όρων διενέργειας μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση χώρων στάθμευσης οχημάτων στη Δ.Κ. Νάξου.
10. Ενημέρωση δικασίμων μηνός Νοεμβρίου – έγκριση παραστάσεων και μετάβαση εκτός έδρας της με πάγια αντιμισθία δικηγόρου του Δήμου.

       Ο Δήμαρχος
       & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
        Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.