ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Νάξος, 30/10/2015
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                      Αρ. Πρωτ.: 22265
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ &

ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 
Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 4η Νοεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.    Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2015.
2.    Έγκριση δαπανών διενέργειας προμηθειών και διάθεση σχετικών πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2015.
3.    Διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2015.
4.    Διάθεση πιστώσεων για την εξόφληση οφειλών Π.Ο.Ε..
5.    Σύνταξη της έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 3ου τριμήνου του έτους 2015.
6.    Διάθεση πιστώσεων για χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης για λόγους ένδειας.
7.    Έλεγχος των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του μειοδότη του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Ολοκλήρωση-αποπεράτωση κοινοτικού κτιρίου της Τ.Κ. Κορώνου».
8.    Εξέταση ένστασης και έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την ''Προμήθεια ειδών τροφίμων για τους 1ο και 2ο Παιδικούς Σταθμούς του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α., γάλακτος για τους εργαζόμενους των Υπηρεσιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και των Ν.Π. & Ειδών κυλικείου για το ΚΗΦΗ της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης  έτους  2016''.
9.    Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση όρων διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ''Προμήθεια ειδών ηλεκτρολογικού υλικού συντήρησης και επισκευής δικτύων ηλεκτροφωτισμού αντλιοστασίων πόσιμου νερού – αντλιοστασίων λυμάτων και ΒΙΟ.ΚΑ. Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων''.
10. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση όρων διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ''Προμήθεια υλικών συντήρησης των δικτύων και των εγκαταστάσεων ύδρευσης – αποχέτευσης''.

Ο Δήμαρχος
 & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.