ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Νάξος, 12/11/2015
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                      Αρ. Πρωτ.: 23295
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ &

ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 16η Νοεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2015.
2.    Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2015.
3.    Έγκριση δαπανών διενέργειας προμηθειών και διάθεση σχετικών πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2015.
4.    Διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2015.
5.    Διάθεση πιστώσεων για την εξόφληση οφειλών Π.Ο.Ε..
6.    Έγκριση δαπανών δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή.
7.     Εισήγηση αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 προς Δ.Σ..
8.    Ορισμός υπολόγου για την έγκριση χρηματικών ενταλμάτων υπέρ ΔΕΔΔΗΕ μέσω ενός λογαριασμού.
9.    Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή της δαπάνης για τη σύνδεση με το Δίκτυο Διανομής Τάσης της μονάδας αφαλάτωσης που βρίσκεται στην περιοχή της Δονούσας.
10. Ανάληψη δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης για την υπηρεσία: Ανανέωση των συμβολαίων υποστήριξης των προγραμμάτων ACE της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, έτους 2016.
11. Ανάληψη δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης για την υπηρεσία: Ταχυμεταφορών έτους 2016.
12. Ανάληψη δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης για την υπηρεσία: Συμβουλευτικές και υποστηρικτικές εργασίες των Υπηρεσιών του Δήμου.
13. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση του έργου: "Κατασκευή πέργκολας Δημαρχιακού κτιρίου Χαλκείου''.
14. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση του έργου: "Διαμόρφωση ράμπας στο χώρο στάθμευσης οχημάτων στην Τ.Κ. Χαλκείου''.
15. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση του έργου: "Κατασκευή ξύλινης πέργκολας στη θέση Γέφυρα Δ.Κ. Φιλωτίου''.
16. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση του έργου: "Κατασκευή πέτρινου καθιστικού στη θέση Μητρόπολη στη Δ.Κ. Νάξου''.
17. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση του έργου: "Τσιμεντόστρωση δρόμου και τοποθέτηση δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης στην περιοχή Μπαστάρδου  εντός οικισμού Αγ. Αποστόλων Τ.Κ. Μελάνων''
18. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση του έργου: "Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης – αποχέτευσης από οικία Ελευθέριου Βασιλάκη έως Πύργο στον οικισμό Κουρνοχωρίου Τ.Κ. Μελάνων''
19. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση όρων διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ''Προμήθεια ειδών ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου''

       Ο Δήμαρχος
       & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
        Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.