ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 4η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2015.
2.    Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2015.
3.    Έγκριση δαπανών διενέργειας προμηθειών και διάθεση σχετικών πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2015.
4.    Διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2015.
5.    Διάθεση πιστώσεων για την εξόφληση οφειλών Π.Ο.Ε..
6.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για Συμπληρωματική Αποζημίωση Απαλλοτρίωσης ακινήτων για την κατασκευή του έργου: «Χ.Υ.Τ.Α. Νάξου».
7.    Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή του 1ου Γυμνασίου Δ.Κ. Νάξου».
8.    Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση αποχέτευσης προς Μονίτσια στην Τ.Κ. Χαλκείου».
9.    Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση της μελέτης: «Μελέτη στατικής και αντισεισμικής επάρκειας Γυμνασίου Σκαδού».
10. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή στάσεων επιβατών».
11. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση χώρου για τη δημιουργία θέσης στάσης επιβατών στην Δ.Κ. Νάξου».
12. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Τσιμεντόστρωση δρόμων και βελτίωση δικτύου αποχέτευσης στην Τ.Κ. Γαλανάδου».
13. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση Ευπρεπισμός Κοινοτικών Χώρων Νήσου Ηρακλειάς».
14. Έλεγχος των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του μειοδότη του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Επισκευή σχολικού κτιρίου Κουφονησίου».
15. Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την ''Προμήθεια χημικών Υλικών 2015 Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων''.
16.  Ανάθεση σε συμβολαιογράφο για την σύνταξη συμβολαίου αγοράς ακινήτου για εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης Δ.Κ. Δονούσας.
17. Ενημέρωση δικασίμων μηνός Δεκεμβρίου – έγκριση παραστάσεων και μετάβαση εκτός έδρας της με πάγια με πάγια αντιμισθία δικηγόρου του Δήμου.
18. Κατευθυντήριες προτάσεις για συμβιβαστική επίλυση υπόθεσης-αγωγής Λάζαρου και Αγγελικής Θεοφίλου.

Ο Δήμαρχος
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

        Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.