ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ &

ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 15η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2015.
2.    Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2015.
3.    Έγκριση δαπανών διενέργειας προμηθειών και διάθεση σχετικών πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2015.
4.    Διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2015.
5.    Διάθεση πιστώσεων για την εξόφληση οφειλών Π.Ο.Ε..
6.    Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου».
7.    Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση της μελέτης: «Μελέτη στατικής και αντισεισμικής επάρκειας Γυμνασίου Σκαδού».
8.    Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, κατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση-ανακατασκευή κεντρικού δρόμου οικισμού Αγίου Αρσενίου Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου».
9.    Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση γεωμετρικών στοιχείων οδού στη θέση ''Νικόλας Γιαννιάς'' στην περιοχή των Αγγιδίων».
10. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και κατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Αδρανών Υλικών Αποκατάστασης Οδών έτους 2015 του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
11. Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών συντήρησης των δικτύων και των εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2015.
12. Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών: «Συντήρηση δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης νήσου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».
13. Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών: «Καθαριότητα και συγκέντρωση απορριμμάτων νήσου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».
14. Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών: «Συλλογή και μεταφορά ογκωδών αντικειμένων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».
15. Έγκριση ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης για ετήσια ασφάλιστρα οχημάτων-μηχανημάτων-μοτοσυκλετών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2016 (περίοδος ασφάλισης από 7-03-2016 έως 7-03-2017) και ασφάλισης καταφυγίου τουριστικών σκαφών στη Δημοτική Κοινότητα Κουφονησίων (περίοδος ασφάλισης από 11-08-2016 έως 7-03-2017).
16. Κατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία: «Ασφάλιση οχημάτων-μηχανημάτων-μοτοσυκλετών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2016 (περίοδος ασφάλισης από 7-03-2016 έως 7-03-2017) και ασφάλισης καταφυγίου τουριστικών σκαφών στη Δημοτική Κοινότητα Κουφονησίων (περίοδος ασφάλισης από 11-08-2016 έως 7-03-2017).
17. Έγκριση δαπανών δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή.
18. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης για λόγους ένδειας.
19. Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών σήμανσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

       Ο Δήμαρχος  & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
        Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.