ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Νάξος, 17/12/2015
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                      Αρ. Πρωτ.: 25886
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 21η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Εισήγηση αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2015 προς το Δημοτικό Συμβούλιο.
2.    Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2015.
3.    Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2015.
4.    Έγκριση δαπανών διενέργειας προμηθειών και διάθεση σχετικών πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2015.
5.    Διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2015.
6.    Διάθεση πιστώσεων για την εξόφληση οφειλών Π.Ο.Ε..
7.    Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης εργασιών του Π.Δ. 28/80 και διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ, για το έτος 2016.
8.    Έγκριση διάθεσης πίστωσης για χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης για λόγους ένδειας.
9.    Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης οδού προς Δημοτικό πάρκινγκ στη Δ.Κ. Νάξου.
10. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: Κατασκευή Περίφραξης στο Νηπιαγωγείο Τ.Κ. Μελάνων.
11. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση της μελέτης: «Μελέτη στατικής επάρκειας υφιστάμενης (εντός οικισμού) υδατοδεξαμενής Κουφονησίου».
12. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση της μελέτης: «Σύνταξη φακέλου έργου ''Δρόμος Κατσόπρινου Δ.Κ. Φιλωτίου''».
13. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση της μελέτης: «Σύνταξη φακέλου έργου ''Δρόμος Πύργος Χειμάρρου – Κλειδός''»
14. Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για τη μίσθωση χημικών τουαλετών.
15. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση χημικών τουαλετών.
16. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εργαλείων των Υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας, Πρασίνου, Σιδηρουργού και Συνεργείων Αυτοκινήτων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
17. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
18. Έγκριση πρακτικών ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας: «Εργασίες ταφής απορριμμάτων ατον ΧΑΔΑ Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 2015-2016».
19.  Καθορισμός ενιαίου τιμολογίου ύδρευσης-αποχέτευσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων – εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
20. Ενημέρωση δικασίμων μηνός Ιανουαρίου – έγκριση παραστάσεων και μετάβαση εκτός έδρας της με πάγια αντιμισθία δικηγόρου του Δήμου.
21.  Κατευθυντήριες προτάσεις για συμβιβαστική επίλυση υπόθεσης-αγωγής Λάζαρου και Αγγελικής Θεοφίλου.

       Ο Δήμαρχος
       & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
 

        Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.