ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νάξος, 03/06/2016
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                    Αρ. Πρωτ.: 8810
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  
Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 7 Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Παραλαβή της μελέτης: Περιβαλλοντική μελέτη της οδού ''Δημοτική οδός Δανακός – Λιγαρίδια'' Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
2.    Έλεγχος δικαιολογητικών πριν την υπογραφή σύμβασης για το έργο: Κατασκευή συνδέσεων εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης Δ.Κ. Δονούσας.
3.    Διάθεση πίστωσης για την εξόφληση οφειλών Π.Ο.Ε.
4.    Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2016.
5.    Έγκριση δαπανών διενέργειας προμηθειών και διάθεση σχετικών πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2016.
6.    Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και έκδοση ΧΕΠ για την πληρωμή της δαπάνης ηλεκτροδότησης αντλιοστασίων Α/Σ 2α και Α/Σ 3 του έργου «Δίκτυα αποχέτευσης παραλιακών οικισμών και εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης Δ.Δ. Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
7.    Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και έκδοση ΧΕΠ για την πληρωμή της δαπάνης ηλεκτροδότησης τεσσάρων (4) αντλιοστασίων αποχέτευσης Δ.Κ. Δονούσας Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
8.    Κατάρτιση όρων  διενέργειας δημοπρασίας για τη μίσθωση χώρων στάθμευσης οχημάτων στο Δήμο Νάξου.
9.    Κατάρτιση όρων διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικών ακινήτων στην Τ.Κ. Απειράνθου.
10. Κατάρτιση όρων διενέργειας δημοπρασίας για τη μίσθωση χώρου για τη στέγαση του ΚΕΠ Νάξου.
11. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη μίσθωση χώρου για τη στέγαση του 2ου Νηπιαγωγείου  Νάξου.
12. Έγκριση δαπάνης ,  διάθεση πίστωσης και  έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας για την «Καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Νάξου».
13.   Έγκριση δαπάνης ,  διάθεση πίστωσης και έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας για την «Καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Δρυμαλίας».

Ο Δήμαρχος
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.