ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νάξος, 24/06/2016
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                    Αρ. Πρωτ.: 10317
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 28η Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 
1.    Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2016.
2.    Εισήγηση αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2016, προς το Δημοτικό Συμβούλιο.
3.    Διάθεση πιστώσεων για την εξόφληση οφειλών Π.Ο.Ε.
4.    Διάθεση πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2016.
5.    Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2016.
6.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για ''Συμπληρωματική Αποζημίωση Απαλλοτρίωσης ακινήτων για την κατασκευή του έργου: Χ.Υ.Τ.Α. Νάξου''.
7.    Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής δικτύων ηλεκτροφωτισμού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
8.    Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: Πλακοστρώσεις δρόμων εντός του οικισμού στην Τ.Κ. Σκαδού.
9.    Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: Ασφαλτόστρωση δρόμου από την κάτω πλατεία μέχρι την οικία Γιώργου Ξενάκη (Καλεβγάς) Τ.Κ. Μελάνων.
10. Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού για τη μίσθωση χημικών τουαλετών.
11. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση δημοτικών σφαγείων στη Δ.Ε. Δρυμαλίας.
12. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση δημοτικών σφαγείων στη Δ.Ε. Νάξου.
13. Καθορισμός Διοικητικών Προστίμων για αλόγιστη χρήση νερού.
14. Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για τις δαπάνες εργαστηριακών αναλύσεων για τον έλεγχο νερού ανθρώπινης κατανάλωσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
15. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση όρων διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού των Υπηρεσιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Ο Δήμαρχος  & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

        Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Comments are closed.