ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 14η Ιουλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2016.
2.    Διάθεση πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2016.
3.    Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2016.
4.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παράταση σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών: ''Εργασίες ταφής απορριμμάτων στον Χ.Α.Δ.Α. Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων''.
5.    Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, κατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού του έργου ''Πλακόστρωση δρόμου εντός οικισμού Τ.Κ. Γαλανάδου'' και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
6.    Έγκριση πρακτικού Α' φάσης ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας ''Καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Νάξου''.
7.    Έγκριση πρακτικού Α' φάσης ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας ''Καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Δρυμαλίας''.
8.    Έγκριση πρακτικού πλειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων στην Τ.Κ. Απειράνθου.
 
                 Ο Δήμαρχος
       & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
        Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.