ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νάξος, 22/7/2016
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                    Αρ. Πρωτ.: 12097
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 26η Ιουλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2016.
2.    Εισήγηση αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2016, προς το Δημοτικό Συμβούλιο.
3.    Διάθεση πιστώσεων για την εξόφληση οφειλών Π.Ο.Ε.
4.    Διάθεση πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2016.
5.    Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2016.
6.    Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για τη δαπάνη εργασιών του Ελεγκτή δεξαμενών και πηγών Νήσου Νάξου Δήμου Νάξου και Μ.Κ.
7.    Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για τη δαπάνη παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου.
8.    Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για τη δαπάνη εργασιών συντήρησης και λειτουργίας εγκαταστάσεων ΒΙΟ.ΚΑ Δ.Κ. Κουφονησίων.
9.    Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για τη δαπάνη εργασιών συντήρησης-παρακολούθησης καλής λειτουργίας μονάδων αφαλάτωσης Δ.Ε. Σχοινούσας.
10. Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για τη δαπάνη εργασιών συντήρησης-παρακολούθησης καλής λειτουργίας μονάδων αφαλάτωσης Δ.Ε. Κουφονησίων.
11. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου έτους 2016.
12. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: Πλακόστρωση δρόμου στην Άνω Ποταμιά της Τ.Κ. Ποταμιάς.
13. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: Επισκευή- συντήρηση δημοτικού κτιρίου (γραφείου) Τ.Κ. Γαλήνης.
14. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: Επισκευή κεντρικού αγωγού αποχέτευσης Τ.Κ. Δανακού.
15. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: Επισκευή στάσης επιβατών στην περιοχή Τσικαλαριό στην Τ.Κ. Κορώνου.
16. Έγκριση της υπ' αριθ. 329/2016 απόφασης Δημάρχου.
17. Εξέταση ένστασης επί της διακήρυξης του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής δικτύων ηλεκτροφωτισμού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Ο Δήμαρχος  & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.