ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 5η Αυγούστου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Ανάκληση της υπ' αριθ. 78/2016 απόφασης Ο.Ε. Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
2.    Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2016.
3.    Διάθεση πιστώσεων για την εξόφληση οφειλών Π.Ο.Ε.
4.    Έγκριση δαπανών και διάθεση σχετικών πίστωσης από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2016.
5.    Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου έτους 2016.
6.    Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Δ.Ε. Νάξου και Δρυμαλίας του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και των Νομικών του Προσώπων».
7.     Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Δ.Ε. Νάξου και Δρυμαλίας του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και των Νομικών του Προσώπων.
8.    Έγκριση πρακτικού μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση χώρου για τη στέγαση του Κ.Ε.Π. Νάξου.
9.    Έγκριση της υπ΄αριθ. 380/2016 Απόφασης Δημάρχου.

Ο Δήμαρχος
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.