ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νάξος, 26/8/2016
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                    Αρ. πρωτ.: 14701
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 30η Αυγούστου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.    Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2016.
2.    Διάθεση πιστώσεων για την εξόφληση οφειλών Π.Ο.Ε.
3.    Έγκριση δαπανών και διάθεση σχετικών πίστωσης από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2016.
4.    Έγκριση πρακτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου έτους 2016 του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
5.    Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: Πλακόστρωση δρόμου εντός οικισμού Τ.Κ. Γαλανάδου.
6.    Παραλαβή της μελέτης «Δομοστατική Αποκατάσταση "Σπιτιού Κουνέτη" στο Τ.Δ. Απεράθου» τ. Δ. Δρυμαλίας
7.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμπληρωματική σύμβαση έργου: «Αποκατάσταση έργου 1ΧΑΔΑ στη θέση Μπαμπακιές Β».

 Ο Δήμαρχος
       & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

        Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.