ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νάξος, 23/09/2016
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                    Αρ. πρωτ.: 16917
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  
Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 27η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Εισήγηση αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 προς το Δ.Σ., σχετική με τις υπ΄αριθ. 155, 157 & 158/2016 αποφάσεις της Ο.Ε.
2.    Εισήγηση αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, προς το Δ.Σ.
3.    Έγκριση δαπανών και διάθεση σχετικών πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2016.
4.    Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για τη δαπάνη παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
5.    Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για τη δαπάνη παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
6.    Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής δικτύων ηλεκτροφωτισμού και πληροφορικής Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
7.    Έγκριση της υπ' αριθ. 673/2016 απόφασης Δημάρχου.
8.    Έγκριση της υπ' αριθ. 673/2016 απόφασης Δημάρχου.
 
Ο Δήμαρχος
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.