ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νάξος, 10/11/2016

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                    Αρ. πρωτ.: 20941 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

  Προς Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε
στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 15η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.    Έγκριση της υπ΄αριθ. 763/2016 απόφασης Δημάρχου.
2.    Έγκριση της υπ΄αριθ. 767/2016 απόφασης Δημάρχου.
3.    Έγκριση της υπ' αριθ. 788/2016 απόφασης Δημάρχου.
4.    Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης για την ανάθεση ελέγχου σε ορκωτό ελεγκτή-λογιστή για έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του Δήμου, για τη χρήση 2012.
5.    Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία: «Υποστηρικτικές εργασίες για τη σύνταξη του ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων έτους 2012 σύμφωνα με τη διπλογραφική μέθοδο».
6.    Λήψη απόφασης,για τη διαφορά μισθοδοσίας ειδικών συνεργατών.
7.    Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την κάλυψη κόστους της υπηρεσίας: «Συγκοινωνιακό έργο 2016-2017 στη Δημοτική Ενότητα Νάξου» Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
8.    Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την κάλυψη κόστους της υπηρεσίας: «Συγκοινωνιακό έργο 2016-2017 στη Δημοτική Ενότητα Δρυμαλίας» Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
9.    Ανάληψη δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης για την υπηρεσία ταχυμεταφορών έτους 2017 του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για καταβολή μισθωμάτων λόγω εξωσυμβατικής χρήσης ακινήτου, για τη στέγαση του ΚΕΠ Νάξου.
11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για καταβολή μισθωμάτων λόγω εξωσυμβατικής χρήσης ακινήτου, για τη στέγαση του 2ου Νηπιαγωγείου Νάξου.
12. Έγκριση πρακτικών συνοπτικού διαγωνισμού για τις εργασίες συντήρησης και λειτουργίας ΒΙΟ.ΚΑ Δ.Ε. Νάξου έτους 2016-2017 του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
13. Έγκριση πρακτικών συνοπτικού διαγωνισμού για τις εργασίες συντήρησης και λειτουργίας ΒΙΟ.ΚΑ Δ.Ε. Δρυμαλίας έτους 2016-2017 του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
14. Έγκριση πρακτικών συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής δικτύων ηλεκτροφωτισμού και πληροφορικής Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
15. Έγκριση πρακτικού μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 2ου Νηπιαγωγείου Νάξου.
16. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης και των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και  Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2016».
17. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια  Ειδών Τροφίμων για τους 1ο και 2ο Παιδικούς Σταθμούς του ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ, γάλακτος για τους εργαζόμενους των Υπηρεσιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και των Ν.Π.  έτους 2017».
18. Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την εργασία: Επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Νάξου έτους 2016 του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
19. Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την εργασία: Επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Δρυμαλίας έτους 2016 του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
20. Τροποποίηση της υπ' αριθ. 144/2016 απόφασης Ο.Ε. ως προς την κατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού  του έργου: «Κατασκευή βιομηχανικού  δαπέδου στο Δημοτικό Σχολείο Φιλωτίου», σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016. 21. Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων για τη συντήρηση των Δημοτικών κτιρίων ΔΕ Νάξου και Δρυμαλίας Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
22. Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια φυσητήρων για τους ΒΙΟ.ΚΑ Τσικαλαριού και Εγγαρών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
23. Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών συντήρησης των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
24. Κατάρτιση όρων για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου Κοινότητας και Κοινωνικού φαρμακείου στη Δ.Κ. Νάξου.
25. Έλεγχος δικαιολογητικών πριν την υπογραφή σύμβασης για το έργο: Πλακόστρωση δρόμου εντός οικισμού Τ.Κ. Γαλανάδου.
26. Αποδοχή δωρεάς επιβατικού οχήματος για τη Δημοτική Κοινότητα Κουφονησίων.
27. Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2016.
28. Έγκριση δαπανών και διάθεση σχετικών πιστώσεων  από τον δημοτικό προϋπολογισμό  έτους 2016.
29. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για τη συντήρηση και επισκευή δημοτικών κτιρίων ακινήτων.
30. Έγκριση πρακτικού μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση γεωτρήσεων νερού ύδρευσης.
31. Διάθεση πίστωσης από το δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2016.
32. Ενημέρωση δικασίμων μηνός Νοεμβρίου 2016 για έγκριση παραστάσεων και μετάβαση εκτός έδρας της με πάγια αντιμισθία δικηγόρου του Δήμου.             Ο Δήμαρχος          & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής             Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.