ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νάξος, 28/11/2016
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                    Αρ. πρωτ.: 22077 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

  Προς Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 02 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 1.    Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2016. 2.    Έγκριση δαπανών και διάθεση σχετικών πιστώσεων  από τον δημοτικό προϋπολογισμό  έτους 2016. 3.    Διάθεση πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2016. 4.    Διάθεση πιστώσεων για την εξόφληση οφειλών ΠΟΕ. 5.    Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την υπηρεσία: Ανανέωση των συμβολαίων υποστήριξης των προγραμμάτων ECM / ACE της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, έτους 2017. 6.    Ανάληψη δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης για την κάλυψη του κόστους της υπηρεσίας ''Συντήρηση υδραυλικού ανελκυστήρα Δημαρχιακού Μεγάρου'' έτους 2016-2017 του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων 7.    Έγκριση ανάληψης δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης για την κάλυψη του κόστους της υπηρεσίας ''Συντήρηση υδραυλικού ανελκυστήρα κτιρίου Σχολής Ουρσουλινών'' έτους 2016-2017 του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων. 8.    Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας προσωπικού του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2016. 9.    Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια  Ειδών Τροφίμων για τους 1ο και 2ο Παιδικούς Σταθμούς του ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ, γάλακτος για τους εργαζόμενους των Υπηρεσιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και των Ν.Π.  έτους 2017». 

 Ο Δήμαρχος          & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής               Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.