ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νάξος, 09/12/2016
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                    Αρ. πρωτ.: 22924
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

  Προς Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 13 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 
1.    Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2016.
2.    Έγκριση δαπανών και διάθεση σχετικών πιστώσεων  από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2016.
3.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αναβάθμιση Δημοτικής Πύλης e-naxos.eu.
4.    Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των Δ.Ε. Νάξου και Δρυμαλίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και των Νομικών του Προσώπων.
5.    Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των Δ.Ε. Νάξου και Δρυμαλίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και των Νομικών του Προσώπων.
6.    Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2017.
7.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2017.
8.    Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου: Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου Δημοτικού Σχολείου Φιλωτίου.
9.    Κατάρτιση όρων για την εκμίσθωση του Δημοτικού Σφαγείου στη θέση Τίμιος Σταυρός Δ.Ε. Νάξου.
10. Κατάρτιση όρων για την εκμίσθωση Δημοτικού Σφαγείου στη θέση Μύλος Δ.Ε. Δρυμαλίας.
11. Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου σε υπόθεση κατά Εμμανουήλ Νανούρη.           

Ο Δήμαρχος         
 & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
           
 Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.