ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νάξος, 16/12/2016
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                    Αρ. πρωτ.: 23597
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

  Προς Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 20 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.    Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2016.
2.    Έγκριση δαπανών και διάθεση σχετικών πιστώσεων  από τον δημοτικό προϋπολογισμό  έτους 2016.
3.    Έγκριση διάθεσης πίστωσης  από το δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2016.
4.    Διάθεση πιστώσεων για την εξόφληση οφειλών ΠΟΕ.
5.    Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την υπηρεσία Συμβουλευτικές και υποστηρικτικές εργασίες των Υπηρεσιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
6.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  για την καταβολή μισθωμάτων  για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του έτους 2016 μετά από εξωσυμβατική χρήση ακινήτου για τη στέγαση του 2ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
7.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  για την καταβολή μισθωμάτων μετά από εξωσυμβατική χρήση ακινήτου για τη  ενοικίαση χώρου στάθμευσης  στην Δ.Κ. Νάξου (περιοχή Φουντάνας)  Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
 8.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  για την καταβολή μισθωμάτων μετά από εξωσυμβατική χρήση ακινήτου για την ενοικίαση  χώρου για διάθεση απορριμμάτων στην περιοχή Τίμιος Σταυρός Χώρας  Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
9.    Καθορισμός τέλους σύνδεσης αποχέτευσης στα Κουφονήσια και στη Δονούσα
10. Καθορισμός τελών Πολεοδομικών Υπηρεσιών
11. Έγκριση  δαπάνης , διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: Διαμόρφωση νεκροταφείου οικισμού Δαμαριώνα
12. Έγκριση  δαπάνης , διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: κατασκευή περίφραξης του νεκροταφείου της Τ.Κ. Μελάνων
13. Έγκριση  δαπάνης , διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: κατασκευή νέων τάφων στο νεκροταφείο Τ.Κ. Γλινάδου.
14. Παραλαβή επικαιροποιημένης Συγκοινωνιακής Μελέτης Οδοποιίας της οδού «Δημοτική οδός Δανακός -Λιγαρίδια»           
 Ο Δήμαρχος
       
 & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
            
 Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Comments are closed.