ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νάξος, 23/12/2016
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                    Αρ. πρωτ.: 24505
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

  Προς Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε
στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 27 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.    Σύνταξη του σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2017.
2.    Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2016.
3.    Έγκριση δαπανών και διάθεση σχετικών πιστώσεων  από τον δημοτικό προϋπολογισμό  έτους 2016.
4.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υλικών για  σιδηροκατασκευές.
5.    Ανάκληση των υπ΄αριθ. 326/2016 και 327/2016 αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής.
6.    Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών και οικονομικής προσφοράς συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για αποκατάσταση βλαβών δημοτικών δρόμων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
7.    Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών και οικονομικής προσφοράς συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας προσωπικού του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
8.    Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών και οικονομικής προσφοράς συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών σήμανσης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
9.    Εξέταση ένστασης συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου Δημοτικού Σχολείου Φιλωτίου.
10. Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την εργασία: «Επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Νάξου» έτους 2016-2017 του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
11. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εργασία: «Επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Νάξου» έτους 2016-2017 του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
12. Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την εργασία: «Επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Δρυμαλίας» έτους 2016-2017 του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
13. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εργασία: «Επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Δρυμαλίας» έτους 2016-2017 του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
14. Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης και λειτουργίας ΒΙΟ.ΚΑ Δ.Ε. Νάξου έτους 2016-2017 του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
15. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για τις εργασίες συντήρησης και λειτουργίας ΒΙΟ.ΚΑ Δ.Ε. Νάξου» έτους 2016-2017 του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
16. Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης και λειτουργίας ΒΙΟ.ΚΑ Δ.Ε. Δρυμαλίας έτους 2016-2017 του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
17. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για τις εργασίες συντήρησης και λειτουργίας ΒΙΟ.ΚΑ Δ.Ε. Δρυμαλίας» έτους 2016-2017 του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. 18. Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για δαπάνες εργασιών συντήρησης – παρακολούθησης καλής λειτουργίας μονάδων αφαλάτωσης Δ.Κ. Δονούσας 2016-2017.
19. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών και οικονομικής προσφοράς συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία ''καταπολέμηση κουνουπιών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
20. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών και οικονομικής προσφοράς συνοπτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση χημικών τουαλετών για τις ανάγκες των παραλιών μόνιμων θέσεων του Δήμου και δημοτικών εκδηλώσεων έτους 2017.
21. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: Αποκατάσταση οδού Νεκροταφείου – Βουρβουριάς Τ.Κ. Δαμαριώνα».
22. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη ηλεκτροδότησης τεσσάρων (4) αντλιοστασίων αποχέτευσης  Δ.Κ. Δονούσας Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
23. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη επέκτασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην περιοχή Πορί στη Δ.Κ. Κουφονησίων. 24. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη παραλλαγής δικτύου χαμηλής τάσης λόγω διαμόρφωσης οδικού κόμβου στη θέση ''Λαϊκή Αγορά Νάξου''.
25. Ενημέρωση δικασίμων μηνός Ιανουαρίου για έγκριση παραστάσεων και μετάβαση εκτός έδρας της με πάγια αντιμισθία δικηγόρου του Δήμου.

 Ο Δήμαρχος          & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής          
Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης
                        
κ.α.α
                      Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.