ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νάξος, 29/12/2016
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                    Αρ. Πρωτ.24900
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ      

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

  Προς Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Καλείσθε όπως προσέλθετε στην έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 29η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2016.
  2. Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την προμήθεια υλικών συντήρησης των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης  Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
  3. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών συντήρησης των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης  Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
  4. Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής δικτύων ηλεκτροφωτισμού και πληροφορικής Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
  5. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής δικτύων ηλεκτροφωτισμού και πληροφορικής Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
  6.     Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την προμήθεια φυσητήρων για τους ΒΙΟ.ΚΑ.  Τσικαλαριού και Εγγαρών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
  7. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια φυσητήρων για τους ΒΙΟ.ΚΑ.  Τσικαλαριού και Εγγαρών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
  8. Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων για τη συντήρηση των δημοτικών κτιρίων ΔΕ Νάξου και Δρυμαλίας Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
  9. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων για τη συντήρηση των δημοτικών κτιρίων ΔΕ Νάξου και Δρυμαλίας Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι λόγω των ακυρωτικών αποφάσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου σε σχέση με τα ανωτέρω θέματα, ο Δήμος θα πρέπει να προβεί άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες και να ληφθούν εκ νέου οι σχετικές αποφάσεις, για την εύρυθμη λειτουργία του.            
Ο Δήμαρχος
     
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
            
Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.