ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νάξος, 9/1/2017
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                    Αρ. πρωτ.: 153
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

  Προς Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 09 Ιανουαρίου  2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 1.     Ορισμός δικαστικών επιμελητών για τη διεκπεραίωση αναγκαστικών μέτρων και επίδοση εγγράφων Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων . 2.    Συγκρότηση Γνωμοδοτικών Επιτροπών διενέργειας / αξιολόγησης  για συμβάσεις προμηθειών και  παροχής υπηρεσιών  καθώς και Επιτροπής  Αξιολόγησης Ενστάσεων και προσφυγών  σύμφωνα με το  Ν. 4412/2016 για το έτος 2017. 3.    Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών  συμμετοχής και βαθμολόγησης τεχνικών προσφορών για τη <<Μελέτη  τροποποίησης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) ΧΥΤΑ Νάξου >>.            
Ο Δήμαρχος 
  & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής            
Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.